සේවාවන් ඇතුලත් කිරීම

අප සියලු සේවාදායකයින්ට විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීමට ඇප කැප වී සිටිමු. එබැවින් ඔබගේ සේවාව ඇතුලත් කිරීමේ කර්යහිදී ඔබගේ සහ සේවාදායකින්ගේ විශ්වාසය සහ තොරතුරු වල නිවැරදි භාවය ආරක්ෂා කිරීමට ඔබට සේවාවන් ඇතුලත් කිරීමට පියවරයන් කිහිපයක් අපවිසින් ඔබට හදුන්වා දෙමු. මෙම සේවාව ඔබට නොමිලේ ලැබෙන අතර ඒ සදහා අප හෝ අපගේ කිසිදු නියෝජිතයකු මුදල් අයකිරීමක් සිදු නොකරන බව ඔබට සතුටින් දැනුම් දෙමු.

සේවාවන් ඇතුලත් කිරීමේ පියවරයන්

  • ප්‍රථමයෙන් ඔබ විසින් ඔබගේ සේවාවන් ඇතුලත් කිරීම යන බොත්තම තෝරා ගන්න.
  • එහිදී ඔබ විසින් පිරවිය යුතු දත්ත කිහිපයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. එහිදී ඔබගේ නම, ස්ථිර ලිපිනය, ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය, ඔබගේ සේවාවේ ස්වභාවය, දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න.
  • එසේ ඇතුලත් කල පසු යවන්න යන බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
  • එහිදී ඔබට ඔබ ඇතුලත් කල තොරතුරු අප වෙත ලැබුණු බව පවසා කොළ පැහැති කොටුවක පණිවිඩයක් දිස් වනු ඇත.
  • ඔබ යම් තොරතුරක් නිවැරදිව ඇතුලත් කර නොමැති නම් පමණක් ඔබට රතු පැහැයෙන් දිස් වනු ඇත. එවිට එය නිවැරදි කිරීමට පරීක්ෂා කාරී වන්න.
  • නිවැරදිව ඔබ අප වෙත එවනලද ඔබගේ තොරතුරු අපගේ හොදබාස් සේවාවට ඇතුලත් කිරීමට පෙර ඔබ වෙනුවෙන් පත්කළ පාරිබෝගික සේවකයෙකු පැය 24 ඇතුලත ඔබ අමතනවා ඇත.
  • ඔබගේ අනන්‍යතාවය සහතික කිරීමෙන් පසු ඔබට ඔබගේ සේවාව අපගේ වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කරනු ලැබේ.

යම් හෙයකින් ඔබට මෙම පියවරයන් අනුගමනය කිරීමට අපහසු නම් අපගේ දුරකථන අංක 011 4 326 770 අමතා ඔබගේ සේවාව පහසුවෙන් ඇතුලත් කල හැක.