දැන්වීම් පළ කිරීම

අපගේ වෙබ් පිටුවට දිනපතා පැමිණෙන සේවාදායකයන් සහ පාරිබෝගිකයන් පහසුවෙන් ඇමතීමට, ඔබගේ වෙළද ව්යාපාරයේ දැන්වීම් පලකිරීමට අප ඔබට දැන් අවස්ථාව සලසා ඇත.ඒ සදහා ඔබගේ ව්යාපාරයට ගැලපෙන දැන්වීම් ඉඩකඩ ප්රමාණ කීපයකින් මිලගණන් කීපයක් යටතේ දැන් ඔබට ලබා ගත හැක.

ඒසදහා අපගේ සේවා නියෝජිතයන් පහසුකම් සැපයීමට ඔබට බැදී සිටී. පහසුවෙන් සේවා නියෝජිතයකු සම්බන්ද කර ගැනීමට 011 4 326 770 යන දුරකථන අංකය අමතන්න.